Landelijke bijeenkomst: Balans in collectief vervoer. Slim organiseren én innoveren

Datum: Dinsdag 17 november 2015
Locatie: Stadion Galgenwaard, Utrecht
Tijd: 9.30 - 18.00 uur
Kosten: Gratis

Op 17 november 2015 organiseert CROW-KpVV in de Galgenwaard te Utrecht de zevende landelijke bijeenkomst over collectief vervoer. Het is dé onafhankelijke kennisdag over collectief vervoer waaraan jaarlijks zo’n 200-300 opdrachtgevers, opdrachtnemers en reizigers van het openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer deelnemen.

Tijdens deze dag staat het delen van kennis en ervaringen rond het realiseren van goed en betaalbaar collectief vervoer centraal. Deze editie staat in het teken van: balanceren tussen slim organiseren en innoveren in collectief vervoer. Verbetering en vernieuwing zijn de begrippen die als een rode draad door het programma zijn verweven.

Slim organiseren én innoveren
Een opdrachtgever van speciale vervoersvoorzieningen is veelal samen met vervoerders en reizigers op zoek naar een betaalbare en kwalitatief goede invulling van vervoer. In veel regio’s wordt de stap gezet om het vervoer anders te organiseren. Niet langer elke regeling apart beschouwen, maar in samenhang nagaan wat meest effectieve en efficiënte inzet van vervoer is. Ook gaan opdrachtgevers na of andere reismogelijkheden bestaan voor een deel van de gebruikers van speciale vervoersvoorzieningen. Nog altijd wordt hierbij vooral naar het openbaar vervoer gekeken. Dit vervoer is echter niet altijd en overal een alternatief. Op verschillende plekken in het land zijn dan ook nieuwe vervoersconcepten in ontwikkeling. Voor een deel van de reizigers vormen deze veelal innovatieve concepten de oplossing, toch zullen er altijd groepen reizigers aangewezen zijn op specifiek vervoer. Het in de basis slim organiseren van doelgroepenvervoer zodanig dat dit goed, betaalbaar en ook duurzaam is, blijft dan ook noodzakelijk.

Voor wie?
Het programma is vooral interessant voor vertegenwoordigers van gemeenten (afdelingen Wmo, zorg, onderwijs, verkeer en vervoer), provincies en stadsregio’s. Ook voor taxi- en openbaarvervoerbedrijven en vertegenwoordigers van reizigersorganisaties kan deze dag erg informatief en verhelderend zijn.
Daarnaast zijn andere geïnteresseerden, zoals medewerkers van adviesbureaus en kennisinstituten, van harte welkom. Acquisitie tijdens de bijeenkomst is echter niet toegestaan. CROW-KpVV kan besluiten dat deelname niet mogelijk is, bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn of als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor vragen over de bijeenkomst kunt terecht bij Koen Bekking (CROW-KpVV).

De laatste ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht
Mini-masterclass

Met medewerking van: Joost van de Wetering – Infense advocaten

In deze sessie zoomen we in op onderwerpen die van belang zijn voor het aanbesteden van vervoer. Per april 2016 zal de Aanbestedingswet wijzigen. Wat verandert er dat specifiek voor vervoer van belang is? En wat betekent recent verschenen jurisprudentie voor het al dan niet mogen bundelen van diverse vervoerstromen? Verder krijgt u inzicht in andere aanbestedingsprocedures, die meer ruimte voor dialoog en onderhandelingen bieden. Zeker bij ingewikkelde of nieuwe concepten kan dat interessant zijn. Ook is er in deze sessie aandacht voor een aantal juridische aspecten rond regiecentrales, zoals de vraag of het wel mogelijk om is te bepalen dat een partij niet zowel regie als vervoer mag uitvoeren. Kortom, een deelsessie waarin de laatste ontwikkelingen in de vervoersmarkt en in het aanbestedingsrecht bijeen gebracht worden.

Slim organiseren van doelgroepenvervoer
Kenniscarrousel

Met medewerking van: Jan Derk van 't Rot – MuConsult, Karin Blaauw – Natuur en Milieu, Ricardo Poppeliers - Panteia en Fred Hamstra – Gemeente Ooststellingwerf

Er zijn veel ontwikkelingen in het collectief vervoer. Naar verwachting is er altijd een groep mensen die aangewezen is op specifiek vervoer. Het in de basis slim organiseren van dat specifieke vervoer, het doelgroepenvervoer, blijft dan ook noodzakelijk. De uitdaging is: het realiseren van kwaliteit die betaalbaar is. Verschillende factoren die van invloed zijn op zowel de kwaliteit als de kosten, komen tijdens een kenniscarrousel aan bod:

Tot slot krijgt u inzicht in kostenkengetallen. Daarmee kunt u de kosten in uw regio vergelijken met de kosten elders. De korte kennisimpulsen tijdens deze sessie zorgen ervoor dat u na afloop nieuwe praktische inzichten heeft, die u direct kunt toepassen in uw eigen regio.

Van deur-tot-deur toegankelijk collectief vervoer
Mini-masterclass

Met medewerking van: Frans Bekhuis – CROW, Pascal van der Velden – Vitence, Paul Imthorn- BlueAssist en Harald Faber – Forseti

Toegankelijkheid valt en staat bij de zwakste schakel in de verplaatsingsketen. Of het nu gaat om de infrastructuur, de verschillende soorten modaliteiten of de reis- en routeinformatie. Alle componenten moeten goed op elkaar aansluiten, zodat de fysieke en mentale toegankelijkheid geborgd is. In deze masterclass hoort u meer over nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de toegankelijkheid:

Regie op vervoer
Praktijkverhalen

Met medewerking van: Marc Rozendal – Connexxion Taxi Services, Willem Starreveld – kwartiermaker regiemodel in de regio Tilburg

Deze sessie start met een korte introductie over de regiecentrale, van de achterliggende gedachte tot en met concrete organisatievormen. Daarna hoort u twee praktijkverhalen over het inrichten van een optimaal regiemodel.

Organiseren van reizigersinspraak nu en in de toekomst
Praktijkverhalen

Met medewerking van: Miek van Dongen en Kamieke van de Riet – Zet, Anne Koot – provincie Overijssel, Aartjan ter Haar – Ieder(in)

In het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer staat de reiziger idealiter centraal. Jaren geleden al constateerden opdrachtgevers en opdrachtgevers van doelgroepenvervoer dat de betrokkenheid van de (potentiële) gebruiker beter kan en moet. Er is dan ook stevig ingezet op verbeteren van inspraak, bijvoorbeeld in het traject Grip op Vervoer. De veranderende vervoerswereld levert echter nieuwe uitdagingen op: hoe organiseer je de participatie optimaal bij kleinschalige mobiliteitsoplossingen? Hoe betrek je (potentiële) reizigers, samen met de overheid, als er sprake is van samenwerking over de verschillende vervoersvormen, zowel doelgroepenvervoer als openbaar vervoer, heen? Inspraak is immers nu veelal per vervoersvorm georganiseerd en gericht op huidige gebruikers. Ieder(in), provincie Overijssel en Zet delen ervaringen die zij hebben opgedaan met, burgerparticipatie en nieuwe vormen van co-creatie en samenwerking, om te komen tot innovatieve vervoersconcepten. Na afloop van deze sessie heeft u op basis van de praktijkverhalen nieuwe handvatten voor het betrekken van bestaande en potentiële reizigers, nu en in de toekomst.

Vervoer van en naar dagbesteding
Met u in gesprek

Met medewerking van: Winifred Merkx – Cordaan

Cordaan, een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk en Nieuw Vennep, heeft de afgelopen jaren stappen gezet om vervoer van en naar de dagbesteding te optimaliseren. Deze zorgaanbieder vertelt in deze sessie over de inzet van een mix van gecontracteerd vervoer en eigen vervoer. U hoort hoe Cordaan te werk gaat en op welke manier flexibiliteit is ingebouwd als eigen vervoer toe- of afneemt.

Nadat we het voorbeeld van Cordaan hebben gehoord, gaan we graag met u in gesprek over uw eigen ervaringen met de inkoop van vervoer. Vragen die onder andere aan bod komen: waar dient een gemeente rekening mee te houden als het gaat om de inkoop van vervoer, ongeacht zelf inkopen of als onderdeel van bredere inkoop van zorg? Welke voorwaarden kan een gemeente stellen met het oog op de mogelijke integratie van vervoer (bijvoorbeeld in een regiemodel)? Tot slot staan we stil bij de impact van een gemeentelijk regiemodel.
Naast het vervoer dat valt onder de Wmo begeleiding, vervoeren zorgaanbieders ook WLZ cliënten. Sterker nog, vaak betreft dat het merendeel van het vervoer: ze combineren beide vervoersvormen. Wat betekent een gemeentelijk regiemodel voor de mogelijkheid om deze vormen van vervoer te combineren; zet een dergelijk model dit onder druk?

Nieuwe collectief vervoersconcepten: Texelhopper en Samobiel
Praktijkverhalen

Met medewerking van: Florien Molendijk – provincie Noord-Holland, Albert Zuijderland –InfoDatasolutions, Raymond Vellener – Brightin, Victor Wollaert – Samobiel en Tjitske Posthumus-Kingma – provincie Fryslan (o.v.b.)

In deze sessie hoort u meer over de opzet en achtergrond van twee nieuwe concepten voor collectief vervoer:

Nieuwe collectief vervoersconcepten: Wensbus in Limburg en de haltetaxi in Zeeland
Praktijkverhalen

Met medewerking van: Hanna Smeets – provincie Limburg, Ger Joosten – Veolia, Frans van Langevelde – provincie Zeeland, Karolien van Wijk – zelfstandig tekstschrijver/communicatiespecialist en een bijdrage van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland.

In deze sessie krijgt u inzicht in succes- en faalfactoren van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, op basis van een recente CROW-publicatie. Daarnaast hoort u meer over de opzet en achtergrond van twee kleinschalige mobiliteitsoplossingen in Limburg en Zeeland:

Vrijwilligersvervoer: hoe doe je dat?
Praktijkverhaal

Met medewerking van: Bas Witte - Cissonius en Marcel Sloot - CROW-KpVV.

In deze sessie gaat de provincie Gelderland in op de toolkit voor het opzetten van vrijwilligersvervoer, die ze nu aan het ontwikkeling is. Waar moeten partijen (zoals vrijwilligers en gemeenten) aan denken bij het starten van een nieuw initiatief? Van initiatief tot uitvoering, alle aspecten die een rol spelen krijgen een plekje in de toolkit. Ritplanning, eisen aan de chauffeurs, verzekeringen, reizigersbijdrage en een stappenplan voor gemeenten zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen. Daarnaast vertelt de provincie in deze sessie over het project dat ze is gestart met betrekking tot de juridische aspecten rond vrijwilligersvervoer. Denk daarbij aan wet- en regelgeving rondom de inzet van vrijwilligers, werkgelegenheid en verdringen en de bepalingen uit de Wp2000. Hiermee wil de provincie de vragen die leven rond vrijwilligersvervoer voor eens en voor altijd beantwoorden, zodat duidelijk is waaraan collectief vervoer in welke situatie dient te voldoen.

Vernieuwing in de taxisector
Praktijkverhalen

Met medewerking van Diana van Hese - Transvision / KNV Taxi, Richard van der Veen - Taxicentrale Amsterdam / KNV Taxi en Jantine Vochteloo - KNV Taxi.

Tijdens het plenaire programma heeft u meer gehoord over de visie die KNV heeft ontwikkeld voor de komende jaren. In deze sessie licht een aantal ondernemers toe hoe zij handen en voeten willen geven aan deze visie: wat mogen opdrachtgevers verwachten van taxiondernemers de komende jaren? Wat verwachten taxiondernemers van opdrachtgevers? En hoe kijken ondernemers aan tegen de ontwikkeling in en rond de sector? Zo is er aandacht voor minder aanbod van openbaar vervoer, ontwikkelingen als Uber en nieuwe vervoersconcepten voor kleinschalige mobiliteit.

Nieuwe vervoersoplossingen in grootstedelijk gebied
Praktijkverhaal

Met medewerking van: Eric Bavelaar – Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Ook in de grootstedelijke regio's Rotterdam en Den Haag speelt de vraag op welke wijze vervoer anders georganiseerd kan worden. Zowel de integratie tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, het combineren van verschillende regelingen als het ontwikkelen van nieuwe vervoerssystemen is aan de orde. In deze sessie hoort u meer over de vervoersoplossingen in grootstedelijk gebied: wat zijn de ervaringen, wat is succesvol, en welke kansen en bedreigingen zijn er? Met onder meer aandacht voor het invullen van de first-mile (van deur naar halte) naar het openbaar vervoer.